دانلود رایگان


تأثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر هوش سازمانی معلمان در مدارس ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان (غیر از هنرستانها) - دانلود رایگاندانلود رایگان تأثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر هوش سازمانی معلمان در مدارس ابتدائی, راهنمایی و دبیرستان (غیر از هنرستانها)

دانلود رایگان تأثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر هوش سازمانی معلمان در مدارس ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان (غیر از هنرستانها) تأثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر هوش سازمانی معلمان در مدارس ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان (غیر از هنرستانها)
فهرست مطالب
عنوان ...................................................................................................................................... صفحه
چکیده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 5
1-4 اهداف علمي.. 6
1-4-1 اهداف اصلی.. 6
1-4-2 اهداف فرعی.. 6
1-5 فرضیه های تحقیق.. 6
1-5-1 فرضیه اصلی.. 6
1-5-2 فرضیه های فرعی (بر اساس مدل هفتگانه "کارل آلبرخت"). 6
1-6 تعریف متغیرهای مورد بررسی.. 7
1-6-1 چشم انداز استراتژيك... 7
1-6-2 سرنوشت مشترك... 8
1-6-3 ميل به تغيير. 8
1-4-6 اتحاد وتوافق.. 8
1-6-5 روحیه. 8
1-6-6 کاربرد دانش.... 9
1-6-7 فشار عملکرد. 9
1-7 قلمرو تحقیق ( زمانی و مکانی و موضوعی) 9
1-8 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 9
1-8-1 مهارتهای ارتباطی.. 9
1-8-2 هوش سازمانی.. 11
1-9 مدل مفهومی تحقیق.. 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه. 14
2-1-1 هوش سازمانی.. 15
2-1-2 ماهيت هوش انساني، از گذشته تا حال : 24
2-1-3 هشت ملاك گاردنر براي پذيرش هوش : 24
2-4-1 ديدگاههاي مختلف در مورد هوش سازماني : 25
2-1-5 دلايل استفاده از هوش سازماني در سازمان ها : 26
2-1-6 اجزاي هوش سازمانی.. 26
2-1-7 گام هاي اساسي استفاده درست از هوش سازماني : 28
2-1-8 چرا هوش سازمانی اهمیت دارد؟. 29
2-1-9 فرآیند هوش سازمانی در سازمانها و شرکتها 31
2-2-1 مهارتهای ارتباطی.. 32
2-2-2 اهمیت ارتباطات سازمانی.. 33
2-2-3 چندین تعریف در زمینه ارتباطات.. 34
2-2-4 طراحی مدلی برای مهارتهای ارتباطی مدیران.. 35
2-2-5 سبک های ارتباطی مدیریت... 42
2-2-6 كاربرد سبكهاي ارتباطي.. 43
2-2-7 مهارتهای ارتباطی مدیریت در پرسشنامه نیم رخ مهارتهای مدیریت... 45
2-3 پیشینه تحقیق.. 46
2-3-1 تحقیقات انجام شده در ایران.. 46
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران.. 50
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه. 53
3-2 روش پژوهش.... 54
3-2-1 نوع تحقیق از نظر هدف و ماهیت تحقیق.. 54
3-2-2 نوع تحقیق از نظر گردآوری داده ها 54
3-3 جامعه آماری.. 55
3-4 نمونه آماری.. 55
3-5 روش نمونه گیری.. 55
3-6 محاسبه حجم نمونه. 56
3-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 56
3-8 ابزار و روش های گردآوری داده ها 57
3-8-1 اجزای اصلی پرسشنامه عبارتند از: 57
3-9 روائی و پایائی تحقیق.. 59
3-9-1 روائی تحقیق.. 59
3-9-2 پایائی تحقیق.. 60
3-10 روش تجزيه و تحليل داده ها 60
3-11 مراحل تحقیق.. 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه. 64
4-2 بخش اول: تجزیه و تحلیل های توصیفی.. 65
4-2-1 میزان سن.. 65
4-2-2 میزان تحصیلات.. 66
4-2-3 جنسیت... 67
4-2-4 وضعیت تأهل.. 68
5-2-4) سابقه کاری.. 69
4-2-6 پایه آموزشی.. 70
4-3 نتایج آزمون t 71
4-3-1 نتایج آزمون t برای کلیه سؤالات.. 71
4-4 بخش دوم :تجزیه وتحلیل های استنباطی.. 75
4-4-1 فرضیات فرعی.. 75
4-4-1-1 فرضیه اول.. 76
4-4-1-2 فرضیه دوم. 76
4-4-1-3 فرضیه سوم. 77
4-4-4-1 فرضیه چهارم. 78
4-4-1-5 فرضیه پنجم.. 78
4-4-1-6 فرضیه ششم.. 79
4-4-1-7 فرضیه هفتم.. 79
4-4-1-8 فرضیه اصلی.. 80
4-4-2رتبه بندی میزان تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران در هوش سازمانی معلمان.. 80
4-4-2-1 عامل چشم انداز استراتژیک... 81
4-4-2-2 عامل سرنوشت مشترک... 82
4-4-2-3 عامل میل به تغییر. 83
4-4-2-4 عامل اتحاد وتوافق.. 84
4-4-2-5 عامل روحیه. 84
4-4-2-6 عامل کاربرد دانش.... 85
4-4-2-7 عامل فشار عملکرد. 86
4-4-3 برآورد آزمون همبستگی پیرسون.. 86
4-4-3-1 فرضیه اصلی.. 86
فرضیه های فرعی.. 87
4-4-3-2 فرضیه 1. 87
4-4-3-3 فرضیه 2. 88
4-4-3-4 فرضیه 3. 88
4-4-3-5 فرضیه 4. 89
4-4-3-6 فرضیه 5. 90
4-4-3-7 فرضیه 6. 90
4-4-3-8 فرضیه 7. 91
4-4-4 برآورد آزمون همبستگی پیرسون بین هوش سازمانی معلمان و وپژگی های شخصی.. 92
4-4-4-1 سن.. 92
4-4-4-2 تحصیلات.. 92
4-4-4-3 جنسیت... 93
4-4-4-4 وضعیت تأهل.. 93
4-4-4-5 پایه تحصیلی.. 94
4-4-4-6 سابقه کاری.. 94
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه. 97
5-2 خلاصه تحقیق.. 97
5-2-1 نتیجه بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق.. 98
5-2-2 نتیجه بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 99
5-2-3 نتیجه بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 99
5-2-4 نتیجه بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 99
5-2-5 نتیجه بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق.. 100
5-2-6 نتیجه بررسی فرضیه فرعی ششم تحقیق.. 100
5-2-7 نتیجه بررسی فرضیه فرعی هفتم تحقیق.. 101
5-3 پیشنهادها 102
5-3-1 تقویت چشم انداز استراتژیک... 103
5-3-2 تقویت سرنوشت مشترک... 103
5-3-3 تقويت ميل به تغيير. 104
5-3-4 تقويت روحيه. 104
5-3-5 تقويت اتحاد و توافق.. 105
5-3-6 تقويت كاربرد دانش.... 105
5-3-7 تقويت فشار عملكرد. 105
5-4 محدوديت هاي تحقيق.. 106
5-4-1 محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود: 106
5-4-2 محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشند: 106
5-5 بحث و نتیجه گیری.. 106
5-6 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 109
فصل ششم: منابع ومأخذ
منابع فارسی.. 111
منابع انگلیسی.. 114
ضمایم.. 117

فهرست جداول
عنوان ...................................................................................................................................... صفحه
جدول((4-1): توزیع فراوانی و درصد سنی پاسخ دهندگان به تفکیک سنی.. 65
جدول(4-2): توزیع فراوانی و درصد نیروی کار به تفکیک میزان تحصیلات.. 66
جدول(4-3):توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت... 67
جدول(4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تأهل.. 68
جدول(4-5): توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کاری.. 69
جدول (4-6): توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دهندگان به تفکیک پایه آموزشی.. 70
جدول(4-7): شاخصهای آماری و آماره آزمون t تک نمونه ای مربوط به سوالات تحقیق.. 71
جدول(4-8): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونف در مورد میانگین نمرات تحقیق.. 75
جدول(4-9): نتایج آزمون t در مورد فرضیه اول تحقیق.. 76
جدول(10-4): نتایج آزمون t در مورد فرضیه دوم تحقیق.. 77
جدول(4-11): نتایج آزمون t در مورد فرضیه سوم تحقیق.. 77
جدول(4-12 ): نتایج آزمون t در مورد فرضیه چهارم تحقیق.. 78
جدول(4-13 ): نتایج آزمون t در مورد فرضیه پنجم تحقیق.. 78
جدول(4-14 ): نتایج آزمون t در مورد فرضیه ششم تحقیق.. 79
جدول(4-15): نتایج آزمون t در مورد فرضیه هفتم تحقیق.. 79
جدول(4-16): نتایج آزمون t در مورد فرضیه اصلی تحقیق.. 80
جدول(4-17):نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی عوامل مؤثر در هوش سازمانی معلمان.. 81
جدول(4-18) نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی شاخص های عامل چشم انداز استراتژیک... 81
جدول(4-19) نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی شاخص های عامل سرنوشت مشترک... 82
عنوان ...................................................................................................................................... صفحه
جدول(4-20) نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی شاخص های عامل میل به تغییر. 83
جدول(4-21) نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی شاخص های عامل اتحاد وتوافق.. 84
جدول(4-22) نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی شاخص های عامل روحیه. 84
جدول(4-23) نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی شاخص های عامل کاربرد دارد. 85
جدول(4-24) نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی شاخص های عامل فشار عملکرد. 86
جدول (4-25): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران وهوش سازمانی معلمان.. 87
جدول (4-26): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و چشم انداز استراتژیک معلمان.. 87
جدول (4-27): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و سرنوشت مشترک معلمان.. 88
جدول (4-28): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و میل به تغییر معلمان.. 89
جدول (4-29): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و اتحاد وتوافق معلمان.. 89
جدول (4-30): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و روحیه معلمان.. 90
جدول (4-31): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و کاربرد دانش معلمان.. 90
جدول (32-4): همبستگی پیرسون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و فشار عملکرد معلمان.. 91
جدول (4-33): همبستگی پیرسون بین سن و هوش سازمانی معلمان.. 92
جدول (4-34): همبستگی پیرسون بین تحصیلات و هوش سازمانی معلمان.. 92
جدول (4-35 ): همبستگی پیرسون بین جنسیت و هوش سازمانی معلمان.. 93
جدول (4-36): همبستگی پیرسون بین وضعیت تأهل و هوش سازمانی معلمان.. 93
جدول (4-37): همبستگی پیرسون بین پایه تحصیلی و هوش سازمانی معلمان.. 94
جدول (38-4): همبستگی پیرسون بین سابقه کاری و هوش سازمانی معلمان.. 94

فهرست اشکال و نمودارها
عنوان ...................................................................................................................................... صفحه
شکل (1-1): مدل مفهومی تحقیق که همه اینها با هوش سازمانی ارتباط مستقیم دارند. 12
شکل(2-1):اجزای هوش سازمانی.. 28
شکل(2-2):چرخه هوش سازمانی.. 29
شکل (3-1) مراحل تحقیق.. 63
نمودار(4-1): میانگین توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سنی.. 66
نمودار(4-2): میانگین توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات.. 67
نمودار(4-3): میانگین توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت... 68
نمودار(4-4) میانگین توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تأهل.. 69
نمودار(4-5): میانگین توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کاری.. 70
نمودار(4-6): میانگین توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک پایه آموزشی 71


تأثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر هوش سازمانی معلمان در مدارس ابتدائی


راهنمایی و دبیرستان (غیر از هنرستانها)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله پول چیست

تحقیق در مورد قارچ های خوراکی 35ص

پاور پوینت اعتیاد به مواد مخدر

آئین زرتشت ‏.DOC

پاورپوینت گرد همایی سرگروه های زبان و ادبیات فارسی

طرح توجیهی طرح كسب و كار شركت كامپيوتري 20 ص

دانلود طرح های طرح كسب و كار خدمات كامپيوتري PARADIS 12 ص

تحقیق در مورد استرس Recognizing Stress (لاتین)

پاورپوینت درباره تدوین پایان نامه- 94 اسلاید

پاورپوینت تحقیق انرژی زمین گرمایی همراه با عکس و جداول و معرفی ها