دانلود رایگان


دانلود مقاله مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی,پایان نامه ارشد روانشناسی,مقاله روانشناسی,مقاله کارشناسی روانشناسی,مقاله ارشد روانشنا

دانلود رایگان دانلود مقاله مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانلود مقاله مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه
فصل اولمقدمه: هزاره سوم ميلادي در شرايطي آغاز مي گردد كه جهان كماكان درگير مشكلات عديده اي چون تغييرات اجتماعي و پيامدهاي آن در ابعاد رواني ـ اجتماعي انسان است. پيشرفت و توسعه علي رغم آنكه تسهيلات فراواني به همراه داشته است اما در برگيرنده مشكلات اساسي نيز هست. بدين ترتيب موضوع تغييرات اجتماعي و پيامدهاي آن د رتعليم و تربيت و سلامت رواني يا بيماريهای مرتبط با ان ، افزايش رضايتمندي از زندگي يا كاهش آن و هزاران موضوع ديگر از اين دست پيش روي محققان است. از آنجا كه بهداشت رواني پديده اي رواني ـ اجتماعي، نيازمند درك و تفسير درست از مسائل مرتبط است و بايد آن را در چهارچوب عوامل اساسي زمينه ساز و يا در ارتباط مستقيم با عوامل زيانبخش براي سلامتي مورد توجه است اين موضوع از آن جهت مهم است كه فراتر از متغيرهاي مستقل و جداگانه اي كه به طور طبيعي نقش اساسي خود را در سلامت رواني و يا بيماري ايفا مي كنند. عوامل مشترك را نيز را كه در ايجاد يا تسهيل اختلافات رواني برعهده دارد مورد توجه قرار داده است و با رويكردي كل نگر به تنظيم چهارچوب موثر مي پردازيم. تغييرات شرايط اجتماعي، طي دو دهه گذشته، موجب تغييرات بنيادين در سطح خانواده و دوستان از يك سو و نيز موجب تغييرات وسيعي در تعليم و تربيت و شيوه هاي آن و نيز سبك هاي زندگي از سوي ديگر گرديده است صرف نظر از مشكلات جاري كه مي تواند ما حصل شرايط بد اقتصادي و توسعه نيافتگي باشد دگرگوني هاي پي در پي در الگوهاي زندگي تغيير درمطالبات اجتماع از فرد، تغيير در ارزش ها، باورها و فرهنگ به گونه اي است كه كه می تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم توانايي هاي سازشي فرد را تحت تاثير قرار دهد. بدين ترتيب سطوح مختلف اجتماعي به ويژه كودكان و جوانان در مواجه با تغييرات پي در پي پيراموني مشكلات متنوع را تجربه مي كنند و با مسائلي درگير مي شوند كه ابعاد آن براي بسياري از خانواده ها و مسئولان امرناشناخته است. توانايي انسان در بهم ارتباط دادن حوادث محيطي و نشان دادن واكنش منطقي به رشد روانشناسي كمك فراوان كرده است از همه جالب تر اينكه توانايي ماست كه با اشخاص مختلف ايجاد رابطه مي كنيم و در صورت نااميدي از آنها فاصله مي گيريم توانايي انسان در استفاده از خلاق از قوه تصور و فكر خود و برخورد واقع بينانه كه با امور يكي ديگر از نشانه هاي بلوغ و رشد فكري ماست. ناراحتي هاي رواني لزوماً حاصل نيروهاي اسرار آميز و نفوذ ناپذير نيستند بلكه اغلب در فرايندهاي معمولي مانند اشتباه در يادگيري، استنباطهاي اشتباه براساس اطلاعات نادرست يا ناكافي و تميز ندادن تصور از واقعيت بوجود مي آيند از آن گذشته انديشه ا گر حاصل فرضهای اشتباه باشد مي تواندغير واقع بينانه گردد و رفتار اگر مبتني بر طرز تلقي هاي غير منطقي باشد غير عقلاني نظر به اينكه خويشتن نگري،فراست - آزمون واقعيت ها و يادگيري اصولاً فرايندهاي شناختي هستند اين طرز برخورد با بيماريهاي رواني را شناخت درماني ناميده است روانشناسي قرن بيستم بيشتر بر هيجانات منفي نظير افسردگي و اضطراب تمركز يافته است تا بر هيجانات مثبتي نظير شادي و بهزيستي. هدف مطالعات روانشناختي بيشتر بر آن بوده است كه بيماريهاي رواني را مورد بحث و گفتگو قرار دهد و درمان آنها هدف اصلي بوده است. به عبارتي ديگر تعريف سلامت رواني مترادف با فقدان بيماريهاي رواني و يا علايم بيمارگونه تلقي شده است در حاليكه از دهه 1980 به بعد در تعريف سلامت تغيير و تحول بسياري پديد آمده است. متون مربوط باروانشناسي سلامت تنها به جنبه هاي منفي و رفع آثار منفي در افراد محدود نمي شود همانطور كه در تعريف سازمان بهداشت جهاني به سلامت از جنبه مثبت آن تأكيد شده است و فردي واجد سلامت شناخته مي شود كه به لحاظ زيستي ـ رواني ـ اجتماعي از شرايط معيني برخوردار باشد (بوم و همكاران، 2001، نقل از كرمي نوري و همكاران 1381). اختلالات رواني مشكلات جدي و شايع بوده كه در سراسر دنيا مشاهده مي شود و يكي ازناتوان كننده ترين بيماريها در طب محسوب مي شود كه هزينه هاي زيادي را به جامعه تحميل مي كند. سابقه شناخت اختلالات رواني و در كنار آن بحث سلامتي رواني به سابقه تاريخ و شناخت بشر از خود و تغيير رفتاري بعضي از انسانها نسبت به انسانهاي ديگر باز مي گردد. گاه مرز بين اين دو يعني سلامت رواني از اختلال رواني چنان درهم مي آميزد كه اطلاق اينكه فردي سالم يا بيمار است مشكل به نظر مي آيد اينست كه افراد و يا مراكز علمي زيادي كوشيده اند تا تعريف واضح و دقيقي از موضوع سلامت رواني و اختلال رواني ارائه دهند كه البته كليه تعاريف ارائه شده با توجه به شرايط و موقعيت هاي اجتماعي سنن و فرهنگ بوده و اصولاً از ديد كساني كه نگرشي طبيعي به سوال نگاه مي كنند كسي سالم و بيمار است كه اگر بيمار نباشد ويا كسي كه بيمار است كه سالم نباشد اين امر در بعضي بيماريها مانند بيمار روانپزشكان و كساني كه با طب پيشگيري سروكار دارند براي تعريف سلامت رواني و بهنجاری از ميانگين نرمال يا زنگوله معروف منحني توزيع عمومي استفاده مي كنند و افراد را با خصوصيات افراد ميانگين مقايسه كرده كه اين جنبه باليني و درماني نداشته و صرفاً جنبه آماري دارد و البته تعيين خصوصيات افراد ميانگين كه از طريق آماري بدست مي آيد خود مسئله قابل بحث است. اصولاً فردي از نظر رواني سالم است كه تعادلي بين رفتارها و كنترل او در مواجه مشكلات اجتماعي وجود داشته باشد. از اين ديدگاه انسان و رفتارهاي او در مجموع يك سيستم در نظر گرفته مي شود كه بر اساس كيفيت تاثيرمتقابل عمل مي كند با اين ديد سيستميك ملاحظه مي شود كه چگونه عوامل متنوع زيستي انسان بر عوامل رواني اجتماعي او اثر گذاشته و بالعكس از آن تاثير مي پذيرد. به عبارت ديگر بهداشت و تعادل رواني انسان به تنهايي مطرح نيست بلكه آنچه مورد بحث قرار مي گيرد پديده هايي است كه در اطراف او وجود دارند و بر جمع سيستم و نظام او تأثير مي گذارند و از آن متاثر مي شوند. كارشناسان سازمان بهداشت سلامت فكر و روان را اين چنين تعريف مي كنند: سلامت فكر عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران تغيير و اصلاح فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي بطور منطقي و عادلانه و مناسب (ميلاني فر بهروز بهداشت رواني، نشر قدس 1370 ص 65ـ3) لونسيون (Levinson) و همكارانش در سال 1962 سلامت رواني را اين چنين تعريف كرده اند: سلامت رواني عبارت است از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود ـ دنياي اطراف ـ محل زندگي ـ اطرافيان و با توجه به مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد. چگونگي سازش وي با درآمد خود و شناخت موقعيت زماني و مكاني خويشتن. كارل مينجر (Krlmeninger) مي گويد سلامت رواني عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان بطوريكه باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر به كامل شود. واتسون (watson) موسس مكتب رفتارگرايي مي گويد “ رفتار عادي نمودار شخصيت سالم انسان عادي است كه موجب سازگاري او با محيط و با نتيجه رفع نيازهاي اصلي و ضروري او مي شود . تعريف گينزبرگ (Ginsburg) اين چينين است “ تسلط و مهارت اينكه در ارتباط صحيح با محيط در سه فضاي مهم زندگي عشق، كار، تفريح. اين شخص و همكارانش براي توضيح بيشتر مي گويند استعداد يافتن و ادامه كار. داشتن خانواده. ايجاد محيط خانوادگي خرسند. فرار از مسايلي كه با قانون درگيري دارد لذت بردن از زندگي و استفاده صحيح از فرصتها و سلامت روان است. با تعريفی كه از بهداشت رواني شد مي توان استنباط كرد كه بهداشت رواني علمي است براي بهتر زندگي كردن. رفاه اجتماعي كه تمام زواياي زندگي از محيط خانه گرفته تا مدرسه دانشگاه محيط كار و نظاير آن را دربر مي گيرد. در بهداشت رواني آنچه بيش از همه مورد نظر است (احترام به شخصيت و حيثيت انساني است) و تا هنگاميكه اين حيثيت و احترام برقرار نشود سلامت فكر و روان و بهبود روابط انساني معني و مفهومي نخواهد داشت. شاملو در مورد اهداف بهداشت رواني و اصول آن مي نويسد. هدف اصلي بهداشت رواني پيشگيري است و اين منظور بوسيله ايجاد محيط فردي و اجتماعي مناسب حاصل مي گردد و بنابراين بهداشت افراد اجتماع و تمام مردم بطور دسته جمعي منظور نظر بهداشت رواني است و اصول بهداشت رواني عبارت است از: از آنجا كه بهداشت رواني اجتماع را هم بطور انفرادي و هم بطور دسته جمعي در بر مي گيرد لذا اصل كلي در بهداشت رو اني سالم سازي محيط فردي و اجتماعي است و اصول فوق براي نيل بدين منظوربكار مي رود. احساس ياس و يا نااميدي از خود يكي از بارزترين علائم غِِِير عادي و عدم تعادل و رواني بوده و بنابراين لازمه برخورداري از سلامت رواني اين است كه شخص به خود احترام گذارده و اعتماد به نفس درانجام كارها و در ورابط بين فردي و برخورد با ديگر افراد جامعه را داشته و خود را دوست بدارد. شخص سالم احساس مي كند افراد اجتماع او را دوست دارند و به او احترام مي گذارند و او نيز متقابلاً به آنها احترام گذاشته و آنها را دوست دارد. عدم اعتماد به نفس باعث مي شود كه فردمبتلا اظهار كند كه به كسي اعتماد ندارد. اجتماع براي او ارزش قائل نيست و بنابراين از برخي از وظايف اجتماعي خود صرف نظر كرده و از قبول هر گونه مسئوليت شانه خالي مي كند. بر عكس حالت فوق نيز ممكن است بوجود بيايد يعني فرد با تصور غير عادي از خود و براي جبران نقصيه خود نيروي خود را بيش از حد تصور مصرف كرده و دست به كارهاي خطرناك بزند. شخصي كه از سلامت رواني برخودار هست همچنين بايستي خود را همانطور كه هست بشناسد و قبول كند يعني علاوه بر استفاده از خصوصيات مثبت و بر جسته به محدوديت و نواقص فرد نيز آشنايي كامل داشته باشد. پي بردن به شخصيت قابليتها و تواناييها يا به عبارت ديگر خود پنداري از مهمترين مسائل بهداشت رواني است و چون خود پنداري در اثر يادگيري وجود مي آيد لذا تجارب گذشته و نقش اولياء در تربيت فرزند اهميت يافته و باعث مي شود كودك به قضاوت ديگران در مورد خود پي برده و از خود ارزيابي به عمل آورد. خود پنداري هميشه قابل تغيير است و رابطه مستقيم با محيط و اطرافيان و طرز برخورد و رفتار آنان دارد. صميميت و محبت، استوار بودن خانواده و روابط صحيح بين اعضاي خانواده باعث ثبات و پايداري شده و بالعكس از هم گسسته شدن خانواده و يا روابط نامطلوب اعضاي آن باعث عدم ثبات خود پنداري و از دست دادن اعتماد به نفس شده و شخص در مقابله با مشكلات دچار نگراني ـ اضطراب شده ـ و رفتارهاي نامناسب از خود نشان می دهد.بيان مساله بخش عمده ای زندگي آدمي به عنوان موجودي اجتماعي در مناسبات و روابط متقابل او با ديگران خلاصه مي شود اما اين مناسبت متقابل نيز مانند ساير رفتارهاي آدمي بدون حساب و كتاب و بدون نظم و قانون نيست. مثلاً نقشهاي مختلفي كه مادر در زندگي خود به عنوان فرزند يك خانواده پدر يا مادر معلم يا دانشجو و بالاخره عضوي از اعضاي جامعه برعهده مي گيريم در نظر بگيريد طبيعي است كه رفتارهاي ما تناسب هر يك از نقشهايي كه بر عهده داريم متناوب است (كريمي 1368)از آنجايي كه معلمان نا متعادل وبه ويژه در مقطع ابتدايي در زمينه رفتارهاي چون بي ثباتي ـ اضطراب ـ تنفر و احساس حقارت مي توانند تأثيرات مخّربي بر روي دانش آموزان داشته باشند يا بلعكس در ابعاد مثبت، معلمان با ثبات و متعادل و سازگار نه تننها موجبات سلامتي رواني و بهداشت رواني دانش آموزان را در كلاسهاي خود فراهم مي سازند بلكه در كمك به سلامت رواني دانش آموزان بسياري كه داراي اختلالات رواني هستند نيز مي توانند نقش كمكي و درماني چشمگيري ايفا كنند از اين جهت بررسي نقش متغيرهايي كه برروي سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم پايه و علوم تربيتي و روانشاسي كه اكثراً در آينده اي نزديك به وظيفه خطير تعليم و تربيت دانش آموزان و دانشجويان اشتغال خواهند ورزيد ـ اثر مي گذارند از اهميت خاصي برخودار است (ترابي نژاد 1371) در جامعه اي كه در آن افراد از احساس مسئوليت برخودار باشند در مقابل انواع فشارهاي رواني و تهديدهاي خارجي مقاومتر و پايدارتر خواهند بود و اين موضوع در بين دانشجويان مراكز دانشكده هاي علوم تربيتي و علوم پايه شكوفايي استعداد ها ـ بروز خلاقيتها و پيشرفتاهاي اجتماعي و فرهنگي را در پي خواهد داشت. نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ارتباط سلامت رواني احساس مسئوليت نشان مي دهد كه بين اين دو متغير رابطه وجود دارد ليكن در كشور ما تحقيقي كه قابليت تعميم داشته باشد انجام نشده است. سلامت رواني در توزيع و تشريح عملكرد رفتار افراد متغيرهاي مهمي تلقي مي گرددزيرا اين متغير مي تواند به عنوان عوامل تسهيل كننده پيشرفت يا يك عامل بازدارنده پيشرفت و كسب مهارتهاي جديد عمل كند. وقتي كه فرد متقاعد شود كه پيروزي و شكست در فعاليتهايش به خودش وابسته است با انگيزه هاي بهتري دست به فعاليت می زند واز طرف ديگر با افزايش موفقيتها نگرش مثبت فرد نسبت به خود و ارزشي كه براي خودش قائل است نيز افزايش مي يابد كه درنتيجه باعث افزايش عزت نفس و اعتماد فرد نسبت به خود خواهد شد. از سوي ديگر چون عزت نفس زمينه اساسي ادراک فرد از تجارب زندگي را فراهم مي كند در صورت مثبت بودن مي تواند به عنوان سپری در مشكلات عاطفي و اجتماعي خود را محافظت كند و راهبردهاي موثري براي افزايش بهداشت رواني و عملكرد دانش جو در اختيار او قرار دهد. با توجه به اينكه سلامت رواني يكي از مفاهيم مهم و مطرح مي باشد و از طرفی نتيجه تحقيقات متعدد رابطه آن را با برخي متغيرهاي بسيار نشان داده اند لذا لازم است تا تحقيقي در بين دانشجويان مراكز دانشكده هاي علوم پايه و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي انجام گيرد تا با كاربرد علمي مفهوم فوق دانشجو از نظر كنترل كيفيت دروني وبيروني بهتر شناسايي شده و سپس به او كمك شود تا سلامت رواني اش را تقويت نمايد. سوالات تحقيق:اهداف پژوهش: بطور كلي اهداف اين پژوهش مي تواند از جنبه نظري زمينه اي را براي گسترش آگاهي و افزايش دانش در حوزه سلامت رواني فراهم كند و از نظر كاربردي نيز زمينه اي را فراهم كند تا درمورد بهداشت رواني و سلامت رواني دانشجويان مراكز اقدامات موثري صورت بگيرد و در همين راستا اهداف پژوهش به شرح زير مطرح مي گردد: اهميت و ضرورت پژوهش: تحقيق حاضر از اين نظر حائز اهميت است كه دست اندركاران نظام آموزشي و از جمله معلمان و استادان با قشر عظيمي از كودكان نوجوانان و دانشجويان سروكار دارند و نوع رفتار و عملكرد آنها در كلاس درس بر رفتار عملكرد دانش آموزان و دانش جويان تاثير مي گذارد و چنانچه معلم و استاد و همچنين دانشجو از سلامت رواني بيشتر برخودار باشند باعث شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان و دانشجويان مي گردند و در مجموع شخصي كه در راستاي سيستم آموزشي قرار مي گيرد بايد فردي شايسته باشد و از سلامت رواني بيشتري تا بتواند به عنوان فردي مؤثر در جامعه عمل نمايد. بنابراين اگر نتيجه تحقيق معني دار باشد مي توان به دست اندركاران علوم پايه و علوم تربيتي و روانشناسي پيشنهاد كرد كه در كنار برنامه هاي آموزشي و تربيتي موجود براي ارتقاي سلامت رواني دانشجويان اين مراكز برنامه ريزي نمايند بديهي است كه اين مورد در وهله اوّل باعث ارتقاي سلامتي دانشجويان دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي و همچنين علوم پايه و بعد از آن به طور غير مستقيم باعث سلامت رواني دانش آموزان و دانشجوياني كه توسط اين افراد تحت آموزش قرار خواهند گرفت خواهد شد. متغيرها و تعاريف مفهومي و عملياتي آنها: الف) تعريف مفهومي ؛(الف – 1) سلامت رواني ؛ سلامت رواني توانايي هاي افراد در بروز واكنش هاي مناسب ـ پيشگيرانه و سازگار در چهار چوب حوزة رفتار اجتماعي هيجاني، موضوعات مرتبط با سلامتي و موضوعات مرتبط با شغل مي باشد (ابرت 1982 به نقل از منشي طوسي، 1374 ص 35) و همچنين هوگان (1976) سلامت رواني را سازش با فشارهاي مکرر و روزمرة زندگي هر فرد به طوري كه بتواند خود را با محيط سازگار نمايد و به حل تعارضات و كشمكش هاي دروني و پذيرش يا مسيري را از سرنوشت و تقدير بپردازد تعريف مي كند (مهرابي زاده 1380 ص 191) تعريف عملياتي: در اين پژوهش مجموع نمراتي كه فرد در چهار مقياس پرسشنامه سلامت عمومي بدست مي آورد و در دامنه حداقل 0 تا حداكثر 84 مي تواند قرار بگيرد و نمرة پايين تر از 23 و نمره بالاتر از آن نشانه عدم سلامت رواني است (هومن 1376) تعريف مفهومي دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و علوم پايه: در اين پژوهش منظور از دانشجويان افرادي هستند كه بر طبق ضوابط با برگزاري آزمون سراسري انتخاب و به دانشگاه راه يافته اند و در رشته هاي مربوط به دانشكدة علوم تربيتي كه شامل رشته هاي (روانشانسي ـ مشاوره – علوم تربيتي) و همچنين دانشكدة علوم پايه شامل رشته هاي (شيمي ـ رياضي ـ زيست ـ آمار)ومشغول به تحصيل مي باشند. اجتماع و نه فقط فقدان بيماري، (كاپلان وسادرك، ترجمه پورافكاري، 1994، به نقل از بايبورپي 1378) شفيع آابدي و ناصري (1381) سلامت رواني را به داشتن هدف انساني در زندگي، سعي در حل عاقلانه مشكلات زندگي، سازگاري با محيط اجتماعي براساس موازين علمي و اخلاقي، ايمان به كار و مسئوليت و پيروي از اصل نيكوكاري و اصل خيرخواهي مربوط مي دانند. از نظر آنان سلات رواني عبارت است از سازگاري درست با خود و محيط اجتماعي است. تعريف عملياتي مجموع نمراتي كه فرد در چهار مقياس پرشنامه سلامت عمومي بدست مي آورد و در دامنه حداقل 0 تا حداكثر 84 مي تواند قرار بگيرد و نمره پاييت از 23 و نمره بالاتر از آن نشانه عدم سلامت رواني است (هرمن 1376) 6ـ3 دانشجويان، افرادي هستند كه بر طبق ضوابط با برگزاري آزمون سراسري انتخاب و به دانشگاه راه يافته و در رشته هاي مربوط به دانشكده علوم پايه و همچنين در رشته هاي دانشكده علوم تربيتي مشغول به تحصيل هستند. خلاصه: در اين فصل ابتدا مساله پژوهش بطور اجمال در زمينه سلامت عمومي دانشجويان مطرح شده سپس سوالات و اهداف پرژهش مطرح شده و در ادامه در مورد اهميت و ضرورت و سوالهاي پژوهش توضيحاتي داده و در پايان توضيحاتي درباره تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي موضوع مورد بررسی ارائه گرديد. فصل دومپیشينه تحقیق تاريخچه: اگر چه وجود بيماري هاي رواني در جوامع مختلف از قرنها پيش مورد تأييد قرار گرفته است اما در طي قرن حاضر كه روشهاي آماري براي برآورد نمودن حجم اين مشكلات مورد استفاده قرار گرفت. در قرن 19 علوم و تكنولوژي پيشرفت قابل توجهي كرد و انقلابات اجتماعي زيادي بوجود آمده و بعلّت تحوّلات اجتماعي، علم پزشكي جزو علوم انساني و روان شناسي و مسايل رواني بعلت پيدايش دانشگاهها مسئله روز شد و مكاتبات مختلف علمي در زمينه روانپزشكي و روان شناسي بوجود آمد كه به علّت گستردگي آنها از ذكرشان صرف نظر مي شود. ولي نتيجه كلي آنها پيدايش روانيزشكي به شكل امروزين است. به منظور انجام اين تحولات در سال 1930 اولين كنگره بين المللي بهداشت روان با شركت نمايندگان 50 كشور در آمريكا تشكيل شد و بعلت بروز جنگ جهاني دوم تشكيل كنگره هاي بعدي به تعويق افتاد و نهايتاً در سال 1948 سومين كنگره بين المللي بهداشت روان در لندن تشكيل و اساس فدراسيون جهاني بهداشت رواني بينانگذاري شد و در همان سال اين فدراسيون به عضويت رسمي سازمان يونسكو و سازمان جهاني درآمد. (ميلاني فر، بهروز، بهداشت رواني، انتشارات رشد سال 1372) در قرن بيستم با امروزين شدن رشته هاي مختلف علمي دانش همه گير شناسي نيز تحول پيدا كرده و شيوه هايي جهت بررسي وتحقيق بيماريها ابداع شد كه با گذشت زمان اين شيوه ها نيز تكامل يافته و كاملتر شد. بر همين منوال نتايج مختلفي كه در طي دوره هاي زماني مختلف و يا در مكانهاي مختلف بدست آمده با همديگر مغايرت دارند و در اين زمينه تحقيقات ديگري جهت جمع بندي و نتيجه گيريهاي كلي بر روي تحقيقات قبلي آمده صورت گرفته كه از آن جمله مي توان كاردورنوند (Dohrenwend) اشاره كرد. وي در مروري كه بر مطالعات همه گير شناسي اختلالات رواني، اين مطالعات را به سه گروه تقسيم مي كند: گروه اول ؛ اكثراً در نيمه اول قرن 20 و قبل از وقوع جنگ جهاني دوم صورت گرفته است محققين اين دوره در زمينه يابي در جامعه بيشتر به گزارشهاي مراكز درماني، پرونده هاي بيماران و اطلاع دهندگان كليدي متكي بوده اند . تعداد صفحات:95متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

پایان نامه روانشناسی


پایان نامه کارشناسی روانشناسی


پایان نامه ارشد روانشناسی


مقاله روانشناسی


مقاله کارشناسی روانشناسی


مقاله ارشد روانشنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و ...

دانلود پروژه و پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی دسته: روان شناسی بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 ...

مشاوره تحصیلی و دانشگاهی - دانلود پایان نامه روانشناسی ...

-مقايسه سلامت رواني ... دانشجويان علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه

گزارش کارآموزی در مرکز بهداشتی و درمانی|nk12028

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده ...

سلامت روانی|rf12428

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده ...

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان|gm8081

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده ...

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و ...

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و ... و سلامت رواني با ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و ... و سلامت رواني با ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه . 98 برگ. بررسي مقايسه عوامل موثر بر فشار رواني در دانشجويان غير شاهد و شاهد. 120 برگ. بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس ...

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و ...

دانلود پروژه و پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی دسته: روان شناسی بازدید: 8 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 ...

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و ...

دانشكده علوم تربيتي و ... و روانشناسي با دانشجويان ... /مقاله+مقايسه+سلامت+رواني ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه . 98 برگ. بررسي مقايسه عوامل موثر بر فشار رواني در دانشجويان غير شاهد و شاهد. 120 برگ. بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس ...

دانلود مقاله روش تحقیق بررسي ارتباط بين نيمرخ رواني و عود ...

... مقاله مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و ... دانلود پاورپوینت با ...

سلامت روانی|ro12428

همانطور که در ادامه مشخصات فایل مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

آشنایی با سنسور و اهمیت آن|ou14537

دانلود مقاله ... مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با ...

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و ...

دانلود پروژه و پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی دسته: روان شناسی بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 ...

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و ...

دانشكده علوم تربيتي و ... و روانشناسي با دانشجويان ... /مقاله+مقايسه+سلامت+رواني ...

مقايسة نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر ...

ـ خداياري فرد، محمد و غباري بناب، باقر، تهيه مقياس اندازه گيري اعتقادات و نگرش مذهبي دانشجويان دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1373.

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و ...

دانلود پروژه و پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی دسته: روان شناسی بازدید: 8 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 ...

مقاله درباره روانشناسی

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

تحقیق درباره شرح زندگی نامه حكیم ابوالقاسم فردوسی

پاورپوینتی در مورد معرفي هوش مصنوعي

تحقیقی درمورد اسید

تحقیق در مورد فراخوان عفو بين الملل به دولت ها 8ص

مقاله آموزشی وردپرس چیست و کجا از آن استفاده کنیم؟

تحقیق در مورد شيمي (شیمی)

تحقیق در مورد بزهکاري و افت تحصيلي

انگيزش در سازمانهاي آموزشي 17