دانلود رایگان


بررسی گونه¬ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره¬های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی گونه‌ی روایی خاطره داستان در دو اثر: (خاطره‌های پراکنده) و (دو دنیا) از گلی ترقی

دانلود رایگان بررسی گونه¬ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره¬های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی تعداد صفحات:198
نوع فایل:word
چکیده:

گونه­های ادبی همواره در خود ظرفیت تغییر، ترکیب و پیدایی گونه­های تازه را دارند. یکی از این گونه­ها خاطره-داستان است.
خاطره­نویسی، در مطالعات متأخر روایت­شناسی مورد توجه و بررسی واقع شده است که حاصل رویکرد نوین انسان به خود و جایگاهش در نظام هستی است. خاطره، اموری را گویند که بر شخص گذشته است و آثاری از آن در ذهن مانده است، گذشته­های آدم، وقایع گذشته که شخص آن را دیده یا شنیده است. منظور از خاطره به عنوان یک ژانر یا گونه­ی ادبی، وقتی می­تواند معنا یابد که آن خاطره به صورت مکتوب درآمده باشد و ویژگی­های یک اثر ادبی را در خود جای دهد. داستان یا نوول، اثری است روایی به نثر که مبتنی بر خیال است. ترکیب و تلفیقِ خاطره و داستان سبب آفرینش نوعی خاص از ادبیات گردیده است.
این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی دو اثر گلی ترقی خاطره­های پراکنده و دو دنیا می­پردازد. گلی ترقی از جمله نویسندگانی است که از تلفیق این دو ژانر خاطره-داستان بهره برده است. آثار او را نمی­توان جداگانه خاطره یا داستان نامید، بلکه کاملاً ترکیبی از خاطره-داستان است. عناصری مانند: جزئی­نگری، صمیمت زبان، راوی اول شخص، عینیت­گرایی، توصیف دقیق مکان و زمان بیش­تر به خاطره­نگاری پهلو می­زند و عناصری مانند: تک­گویی درونی، سیال ذهن، توصیف­های ادبی، تعلیق و هول و ولا وکشمکش، متن را به داستان مانند می­کند. بنابراین ژانر غالب بر روایت­های ترقی، داستان است که تاروپود آن را خاطره تشکیل می­دهد؛ یعنی گلی­ترقی با استفاده از خاطره­های کودکی و گذشته­اش به قصه­گویی پرداخته است.
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1. مقدمه. 2
1-2. بیان مسأله. 3
1-3. سوابق مربوط.. 5
1-4. پرسش اصلی تحقیق (پرسش آغازین) 6
1-5. سوال­های تحقیق.. 6
1-6. اهداف تحقیق.. 6
1-7. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 6
1-8. نوع تحقیق.. 7
1-9. روش تحقیق.. 7
فصل دوم: مبانی نظری و تعاریف
بخش اول: روایت داستانی.. 9
2-1. روایت، داستان. 9
2-1-1.تعریف روایت.. 9
2-1-1-1. روایت شناسی.. 10
2-1-1-2. ویژگی­های روایت.. 11
2-1-2. تعریف داستان. 11
2-1-2-1. داستان­های مدرن. 12
2-1-2-1-1. ویژگی­های مدرنیسم از لحاظ ادبی.. 12
2-1-2-1-2. مدرنیسم در ایران. 13
2-1-3. عناصر داستان. 13
2-1-3-1. تعریف پیرنگ.. 13
2-1-3-1-1. پیرنگ در داستان مدرن. 14
2-1-3-1-2. کشمکش... 14
2-1-3-1-3. گره افکنی.. 15
2-1-3-1-4. زمان در پیرنگ.. 15
2-1-3-2. شخصیت و شخصیت­پردازی.. 15
2-1-3-2-1. شخصیت ایستا 17
2-1-3-2-2. شخصیت پویا 17
2-1-3-3. راوی/ روایت گر. 19
2-1-3-3-1. زمانِ فعل. 20
2-1-3-3-2. منِ قهرمان (اول شخص درگیر) 23
2-1-3-3-2. منِ شاهد (اول شخص ناظر) 23
2-1-3-3-3. تک­گویی.. 24
2-1-3-3-4. تک­گویی درونی.. 24
2-1-3-3-5. تفاوت حدیث نفس با تک­گویی درونی.. 24
2-1-3-3-6. تک­گویی درونی مستقیم و غیرمستقیم. 24
2-1-3-3-7. جریان سیال ذهن.. 25
2-1-3-3-8. داستان غنایی.. 25
2-1-3-3-9. زمان و جریان سیال ذهن.. 26
2-1-3-3-10. تداعی.. 26
2-1-3-3-10-1. تداعی القایی یا مقید. 27
2-1-3-3-10-2. تداعی آزاد. 27
2-1-3-3-10-2-1. تداعی معانی.. 27
2-1-3-4. واقعیت داستانی یا روایت واقعیت.. 27
2-1-3-5. گفت­وگو. 29
2-1-3-6. لحن.. 30
2-1-3-7-توصیف.. 30
2-1-3-8. صحنه. 31
2-1-3-9. مؤلفه­ی مکان. 31
2-1-3-10. فضا 31
2-1-3-11. مؤلفه­ی زمان روایت.. 32
2-1-3-11-1. زمان پریشی.. 33
2-1-3-11-1-1. نظم و ترتیب.. 33
2-1-3-11-1-2. تداوم/ دیرش... 34
2-1-3-11-1-3. بسامد. 34
بخش دوم: روایت خاطره­ای.. 35
2-2. زندگي­نامه. 35
2-2-1. زندگي­نامه خودنوشت(اتوبیوگرافی) 35
2-2-2. زندگي­نامه و خاطره 37
2-2-3. زندگي­نامه داستاني.. 37
2-2-4. تفاوت و شباهت زندگي­نامه و داستان. 38
2-2-5. خصوصيات زندگي­نامه داستاني.. 39
2-2-6. تاريخ، داستان، خاطره و زندگی­نامه. 40
2-2-6-1. فرق تاريخ و خاطره 40
2-2-6-2. تاریخ و داستان. 41
2-2-6-3. حقیقت­مانندی در تاریخ و داستان. 41
2-2-6-4. تفاوت تاریخ و داستان. 42
2-2-7. نوستالژی.. 43
2-2-7-1. نوستالژی و خاطره 44
2-2-8. خاطره 44
2-2-8-1. اصطلاح و ریشه واژه خاطره 45
2-2-8-2. تعریف خاطره 45
2-2-8-3. خاطره­نویسی.. 46
2-2-8-4. کارکرد خاطره 47
2-2-8-5. پیشینه خاطره نویسی.. 49
2-2-8-6. ویژگی­های خاطره 51
2-2-8-7. فوايد خاطره 53
2-2-8-8. علل روي­آوري به خاطره­نويسي.. 54
2-2-8-9. زبان خاطره 54
2-2-8-10. انواع خاطره 54
2-2-8-11. شباهت و تفاوت خاطره و داستان. 55
2-2-8-11-1. عینیت و تخیل. 57
2-2-8-11-2. روایت خلاقه یا مستند. 58
2-2-8-11-3. شخصیت یا شخصیت­پردازی؟. 58
2-2-8-11-4. زاویه دید. 59
2-2-8-11-5. گزینش و حذف.. 60
2-2-8-11-6. زمان و مکان. 60
2-2-8-11-7. حوادث.. 61
فصل سوم: نگاهی به زندگی و آثار گلی ترقی
3-1. گلی ترقی.. 63
3-2. آثار 63
3-2-1. درباره خاطره­های پراکنده 63
3-2-2. درباره دو دنیا 64
3-3. ویژگی­های داستان­های ترقی.. 66
3-3-1. زبان. 66
3-3-2. طنز. 66
3-3-3.زمان. 68
فصل چهارم
بررسی گونه­ی روایی خاطره-داستان درآثار گلی ترقی
بخش اول: بررسی کتاب خاطره­های پراکنده . 70
4-1-1. اتوبوس شمیران (2-22) 70
4-1-1-1. مؤلفه­های داستانی در روایت اتوبوس شمیران 70
4-1-1-1-1. پیرنگ.. 70
4-1-1-1-2. شخصیت­پردازی.. 72
4-1-1-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 76
4-1-1-1-4. توصیف.. 77
4-1-1-1-4-1. حس آمیزی.. 78
4-1-1-1-4-2. تشبیه. 79
4-1-1-1-5. زبان. 80
4-1-1-1-5-1. نام آواها 81
4-1-1-1-5-2. طنز. 81
4-1-1-1-6. زمانِ روایت.. 82
4-1-1-2. مؤلفه­های خاطره در روایت اتوبوس شمیران 83
4-1-1-2-1. عینیت.. 83
4-1-1-2-2. زمان. 84
4-1-1-2-3. مکان. 85
4-1-1-2-4. شخصیت.. 86
4-1-1-3. تحلیل نهایی این روایت.. 86
4-1-2. دوست کوچک (23-47) 87
4-1-2-1. مولفه­های داستانی در روایت دوست کوچک 87
4-1-2-1-1. پیرنگ.. 87
4-1-2-1-2. شخصیت­پردازی.. 88
4-1-2-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 91
4-1-2-1-4. زمانِ روایت.. 92
4-1-2-1-5. نوستالژی.. 93
4-1-2-2. مولفه­های خاطره در روایت دوست کوچک . 93
4-1-2-2-1. عینیت.. 93
4-1-2-2-2. زمان. 93
4-1-2-2-3. مکان. 94
4-1-2-2-4. شخصیت­ها 94
4-1-2-3. تحلیل نهایی این روایت.. 95
4-1-3. خانه­ی مادربزرگ (48-75) 96
4-1-3-1. مولفه­های داستانی در روایت خانه­ی مادربزرگ 96
4-1-3-1-1. پیرنگ.. 96
4-1-3-1-2. شخصیت­پردازی.. 97
4-1-3-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 100
4-1-3-1-4. توصیف.. 101
4-1-3-1-4-1. حس آمیزی.. 103
4-1-3-1-5. زبان. 104
4-1-3-1-5-1. طنز. 104
4-1-3-1-6. زمانِ روایت.. 105
4-1-3-2. مولفه­های خاطره در روایت خانه­ی مادربزرگ 106
4-1-3-2-1. عینیت.. 106
4-1-3-2-2. مکان. 106
4-1-3-1-3. شخصیت.. 107
4-1-3-3. تحلیل نهایی این روایت.. 107
4-1-5. خدمتکار(98-138) 108
4-1-5-1. مولفه­های داستانی در روایت خدمتکار . 108
4-1-5-1-1. پیرنگ.. 108
4-1-5-1-2. شخصیت­پردازی.. 109
4-1-5-1-3. گفت­وگو. 109
4-1-5-1-4. راوی وشیوه­ی روایت.. 111
4-1-5-1-5. توصیف.. 112
4-1-5-1-6. زمانِ روایت.. 113
4-1-5-2. مولفه­های خاطره در روایت خدمتکار . 113
4-1-5-2-1. عینیت.. 113
4-1-5-3. تحلیل نهایی این روایت.. 114
4-1-6. مادام گرگه(140-156) 115
4-1-6-1. مولفه­های داستانی در روایت مادام گرگه . 115
4-1-6-1-1. پیرنگ.. 115
4-1-6-1-2. راوی و شیوه­ی روایت.. 115
4-1-6-1-3. توصیف.. 116
4-1-6-1-4. زبان. 117
4-1-6-1-5. زمانِ روایت.. 118
4-1-6-2. مولفه­های خاطره در روایت مادام گرگه . 118
4-1-6-2-1. عینیت.. 118
4-1-7. خانه­ای در آسمان (158-179) 119
4-1-8. عادت­های غریب آقای الف در غربت (182-231) 120
بخش دوم: بررسی کتاب دو دنیا . 121
4-2-1. اولین روز (9-27) 121
4-2-1-1. مولفه­های داستانی در روایت اولین روز . 121
4-2-1-1-1. پیرنگ.. 121
4-2-1-1-2. راوی و شیوه­ی روایت.. 122
4-2-1-1-3. توصیف.. 124
4-2-1-1-4. زمانِ روایت.. 125
4-2-1-2. مولفه­های خاطره در روایت اولین روز . 125
4-2-1-2-1. عینیت.. 125
4-2-1-3. تحلیل نهایی این روایت.. 126
4-2-2. خانم­ها (29-61) 127
4-2-2-1. مولفه­های داستانی در روایت خانم­ها . 127
4-2-2-1-1. پیرنگ.. 127
4-2-2-1-2. شخصیت­پردازی.. 129
4-2-2-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 132
4-2-2-1-4. توصیف.. 132
4-2-2-1-5. نمادپردازی اسمی.. 133
4-2-2-1-6.زبان. 133
4-2-2-1-6-1. نام آواها 133
4-2-2-1-6-2. طنز. 134
4-2-2-1-7. زمانِ روایت.. 134
4-2-2-2. مولفه­های خاطره در روایت خانم­ها . 134
4-2-2-2- 1. عینیت.. 134
4-2-2-2-2. زمان. 135
4-2-2-3. تحلیل نهایی این روایت.. 135
4-2-3. آن سوی دیوار(65-92) 136
4-2-3-1. مولفه­های داستانی در روایت آن سوی دیوار 136
4-2-3-1-1. پیرنگ.. 136
4-2-3-1-2. شخصیت­پردازی.. 137
4-2-3-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 138
4-2-3-1-4. توصیف.. 138
4-2-3-1-4-1. تشبیه. 139
4-2-3-1-4-2. تشخیص... 139
4-2-3-1-5. نمادپردازی اسمی.. 140
4-2-3-1-6. زبان. 140
4-2-3-1-6-1. نام آواها 140
4-2-3-1-6-2. طنز. 140
4-2-3-1-7. زمانِ روایت.. 142
4-2-3-2. مولفه­های خاطره در روایت آن سوی دیوار . 142
4-2-3-2-1. عینیت.. 142
4-2-3-3. تحلیل نهایی این روایت.. 142
4-2-4. گل­های شیراز(93-126) 143
4-2-4-1. مولفه­های داستانی در روایت گل­های شیراز . 143
4-2-4-1-1. پیرنگ.. 143
4-2-4-1-2. شخصیت­پردازی.. 144
4-2-4-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 146
4-2-4-1-4. توصیف.. 147
4-2-4-1-5. زمانِ روایت.. 148
4-2-4-2. مولفه­های خاطره در روایت گل­های شیراز . 149
4-2-4-2-1. عینیت.. 149
4-2-4-2-2. زمان. 149
4-2-4-2-3. مکان. 150
4-2-4-3. تحلیل نهایی این روایت.. 150
4-2-5. فرشته­ها (127-170) 151
4-2-5-1. مولفه­های داستانی در روایت فرشته­ها . 151
4-2-5-1-1. پیرنگ.. 151
4-2-5-1-2. شخصیت­پردازی.. 152
4-2-5-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 154
4-2-5-1-4. زبان. 155
4-2-5-1-5. طنز. 156
4-2-5-1-6. زمانِ روایت.. 156
4-2-5-2. مولفه­های خاطره در روایت فرشته­ها . 157
4-2-5-2-1. عینیت.. 157
4-2-5-2-2. مکان. 158
4-2-5-2-3. شخصیت.. 158
4-2-5-3. تحلیل نهایی این روایت.. 159
4-2-6. پدر (171-202) 160
4-2-6-1. مولفه­های داستانی در روایت پدر . 160
4-2-6-1-1. پیرنگ.. 160
4-2-6-1-2. شخصیت­پردازی.. 161
4-2-6-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 162
4-2-6-1-4. توصیف.. 162
4-2-6-1-4-1. تشبیه. 163
4-2-6-1-4-2. فضاسازی.. 164
4-2-6-1-5. زمانِ روایت.. 165
4-2-6-2. مولفه­های خاطره در روایت پدر . 165
4-2-6-2-1. عینیت.. 165
4-2-6-2-2. مکان. 166
4-2-6-3. تحلیل نهایی این روایت.. 166
4-2-7. آخرین روز (203-215) 167
فصل پنجم: نتیجه­گیری
پیوست.. 172
منابع و مآخذ. 176روایت‌شناسی


داستان


خاطره


خاطره داستان


خاطره‌های پراکنده و دودنیا


گلی ترقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اقتصاد انرژي هسته اي 14 ص

دانلود فایل گزارش كارآموزي كارداني عمران كارهاي عمومي ساختمان شركت سايت .

دانلود پاورپوینت داستان آموزنده سرگذشت عقاب - 13 اسلاید

مقاله درباره عباس ابن علي

اقتصاد انرژي هسته اي 14 ص

تحقیق درباره کارآموزی كامپيوتر آموزش و پرورش گلستان 22 ص

دانلود نمونه سوالات امتحانی هندسه 1 دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی هندسه 1 دهم

تحقیق در مورد بابونه آلمانی 21 ص

طرح لایه باز جلد دفتر مدارس شامل دو فایل طرح قلب