دانلود رایگان


بررسی گونه¬ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره¬های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی گونه‌ی روایی خاطره داستان در دو اثر: (خاطره‌های پراکنده) و (دو دنیا) از گلی ترقی

دانلود رایگان بررسی گونه¬ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره¬های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی تعداد صفحات:198
نوع فایل:word
چکیده:

گونه­های ادبی همواره در خود ظرفیت تغییر، ترکیب و پیدایی گونه­های تازه را دارند. یکی از این گونه­ها خاطره-داستان است.
خاطره­نویسی، در مطالعات متأخر روایت­شناسی مورد توجه و بررسی واقع شده است که حاصل رویکرد نوین انسان به خود و جایگاهش در نظام هستی است. خاطره، اموری را گویند که بر شخص گذشته است و آثاری از آن در ذهن مانده است، گذشته­های آدم، وقایع گذشته که شخص آن را دیده یا شنیده است. منظور از خاطره به عنوان یک ژانر یا گونه­ی ادبی، وقتی می­تواند معنا یابد که آن خاطره به صورت مکتوب درآمده باشد و ویژگی­های یک اثر ادبی را در خود جای دهد. داستان یا نوول، اثری است روایی به نثر که مبتنی بر خیال است. ترکیب و تلفیقِ خاطره و داستان سبب آفرینش نوعی خاص از ادبیات گردیده است.
این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی دو اثر گلی ترقی خاطره­های پراکنده و دو دنیا می­پردازد. گلی ترقی از جمله نویسندگانی است که از تلفیق این دو ژانر خاطره-داستان بهره برده است. آثار او را نمی­توان جداگانه خاطره یا داستان نامید، بلکه کاملاً ترکیبی از خاطره-داستان است. عناصری مانند: جزئی­نگری، صمیمت زبان، راوی اول شخص، عینیت­گرایی، توصیف دقیق مکان و زمان بیش­تر به خاطره­نگاری پهلو می­زند و عناصری مانند: تک­گویی درونی، سیال ذهن، توصیف­های ادبی، تعلیق و هول و ولا وکشمکش، متن را به داستان مانند می­کند. بنابراین ژانر غالب بر روایت­های ترقی، داستان است که تاروپود آن را خاطره تشکیل می­دهد؛ یعنی گلی­ترقی با استفاده از خاطره­های کودکی و گذشته­اش به قصه­گویی پرداخته است.
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1. مقدمه. 2
1-2. بیان مسأله. 3
1-3. سوابق مربوط.. 5
1-4. پرسش اصلی تحقیق (پرسش آغازین) 6
1-5. سوال­های تحقیق.. 6
1-6. اهداف تحقیق.. 6
1-7. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 6
1-8. نوع تحقیق.. 7
1-9. روش تحقیق.. 7
فصل دوم: مبانی نظری و تعاریف
بخش اول: روایت داستانی.. 9
2-1. روایت، داستان. 9
2-1-1.تعریف روایت.. 9
2-1-1-1. روایت شناسی.. 10
2-1-1-2. ویژگی­های روایت.. 11
2-1-2. تعریف داستان. 11
2-1-2-1. داستان­های مدرن. 12
2-1-2-1-1. ویژگی­های مدرنیسم از لحاظ ادبی.. 12
2-1-2-1-2. مدرنیسم در ایران. 13
2-1-3. عناصر داستان. 13
2-1-3-1. تعریف پیرنگ.. 13
2-1-3-1-1. پیرنگ در داستان مدرن. 14
2-1-3-1-2. کشمکش... 14
2-1-3-1-3. گره افکنی.. 15
2-1-3-1-4. زمان در پیرنگ.. 15
2-1-3-2. شخصیت و شخصیت­پردازی.. 15
2-1-3-2-1. شخصیت ایستا 17
2-1-3-2-2. شخصیت پویا 17
2-1-3-3. راوی/ روایت گر. 19
2-1-3-3-1. زمانِ فعل. 20
2-1-3-3-2. منِ قهرمان (اول شخص درگیر) 23
2-1-3-3-2. منِ شاهد (اول شخص ناظر) 23
2-1-3-3-3. تک­گویی.. 24
2-1-3-3-4. تک­گویی درونی.. 24
2-1-3-3-5. تفاوت حدیث نفس با تک­گویی درونی.. 24
2-1-3-3-6. تک­گویی درونی مستقیم و غیرمستقیم. 24
2-1-3-3-7. جریان سیال ذهن.. 25
2-1-3-3-8. داستان غنایی.. 25
2-1-3-3-9. زمان و جریان سیال ذهن.. 26
2-1-3-3-10. تداعی.. 26
2-1-3-3-10-1. تداعی القایی یا مقید. 27
2-1-3-3-10-2. تداعی آزاد. 27
2-1-3-3-10-2-1. تداعی معانی.. 27
2-1-3-4. واقعیت داستانی یا روایت واقعیت.. 27
2-1-3-5. گفت­وگو. 29
2-1-3-6. لحن.. 30
2-1-3-7-توصیف.. 30
2-1-3-8. صحنه. 31
2-1-3-9. مؤلفه­ی مکان. 31
2-1-3-10. فضا 31
2-1-3-11. مؤلفه­ی زمان روایت.. 32
2-1-3-11-1. زمان پریشی.. 33
2-1-3-11-1-1. نظم و ترتیب.. 33
2-1-3-11-1-2. تداوم/ دیرش... 34
2-1-3-11-1-3. بسامد. 34
بخش دوم: روایت خاطره­ای.. 35
2-2. زندگي­نامه. 35
2-2-1. زندگي­نامه خودنوشت(اتوبیوگرافی) 35
2-2-2. زندگي­نامه و خاطره 37
2-2-3. زندگي­نامه داستاني.. 37
2-2-4. تفاوت و شباهت زندگي­نامه و داستان. 38
2-2-5. خصوصيات زندگي­نامه داستاني.. 39
2-2-6. تاريخ، داستان، خاطره و زندگی­نامه. 40
2-2-6-1. فرق تاريخ و خاطره 40
2-2-6-2. تاریخ و داستان. 41
2-2-6-3. حقیقت­مانندی در تاریخ و داستان. 41
2-2-6-4. تفاوت تاریخ و داستان. 42
2-2-7. نوستالژی.. 43
2-2-7-1. نوستالژی و خاطره 44
2-2-8. خاطره 44
2-2-8-1. اصطلاح و ریشه واژه خاطره 45
2-2-8-2. تعریف خاطره 45
2-2-8-3. خاطره­نویسی.. 46
2-2-8-4. کارکرد خاطره 47
2-2-8-5. پیشینه خاطره نویسی.. 49
2-2-8-6. ویژگی­های خاطره 51
2-2-8-7. فوايد خاطره 53
2-2-8-8. علل روي­آوري به خاطره­نويسي.. 54
2-2-8-9. زبان خاطره 54
2-2-8-10. انواع خاطره 54
2-2-8-11. شباهت و تفاوت خاطره و داستان. 55
2-2-8-11-1. عینیت و تخیل. 57
2-2-8-11-2. روایت خلاقه یا مستند. 58
2-2-8-11-3. شخصیت یا شخصیت­پردازی؟. 58
2-2-8-11-4. زاویه دید. 59
2-2-8-11-5. گزینش و حذف.. 60
2-2-8-11-6. زمان و مکان. 60
2-2-8-11-7. حوادث.. 61
فصل سوم: نگاهی به زندگی و آثار گلی ترقی
3-1. گلی ترقی.. 63
3-2. آثار 63
3-2-1. درباره خاطره­های پراکنده 63
3-2-2. درباره دو دنیا 64
3-3. ویژگی­های داستان­های ترقی.. 66
3-3-1. زبان. 66
3-3-2. طنز. 66
3-3-3.زمان. 68
فصل چهارم
بررسی گونه­ی روایی خاطره-داستان درآثار گلی ترقی
بخش اول: بررسی کتاب خاطره­های پراکنده . 70
4-1-1. اتوبوس شمیران (2-22) 70
4-1-1-1. مؤلفه­های داستانی در روایت اتوبوس شمیران 70
4-1-1-1-1. پیرنگ.. 70
4-1-1-1-2. شخصیت­پردازی.. 72
4-1-1-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 76
4-1-1-1-4. توصیف.. 77
4-1-1-1-4-1. حس آمیزی.. 78
4-1-1-1-4-2. تشبیه. 79
4-1-1-1-5. زبان. 80
4-1-1-1-5-1. نام آواها 81
4-1-1-1-5-2. طنز. 81
4-1-1-1-6. زمانِ روایت.. 82
4-1-1-2. مؤلفه­های خاطره در روایت اتوبوس شمیران 83
4-1-1-2-1. عینیت.. 83
4-1-1-2-2. زمان. 84
4-1-1-2-3. مکان. 85
4-1-1-2-4. شخصیت.. 86
4-1-1-3. تحلیل نهایی این روایت.. 86
4-1-2. دوست کوچک (23-47) 87
4-1-2-1. مولفه­های داستانی در روایت دوست کوچک 87
4-1-2-1-1. پیرنگ.. 87
4-1-2-1-2. شخصیت­پردازی.. 88
4-1-2-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 91
4-1-2-1-4. زمانِ روایت.. 92
4-1-2-1-5. نوستالژی.. 93
4-1-2-2. مولفه­های خاطره در روایت دوست کوچک . 93
4-1-2-2-1. عینیت.. 93
4-1-2-2-2. زمان. 93
4-1-2-2-3. مکان. 94
4-1-2-2-4. شخصیت­ها 94
4-1-2-3. تحلیل نهایی این روایت.. 95
4-1-3. خانه­ی مادربزرگ (48-75) 96
4-1-3-1. مولفه­های داستانی در روایت خانه­ی مادربزرگ 96
4-1-3-1-1. پیرنگ.. 96
4-1-3-1-2. شخصیت­پردازی.. 97
4-1-3-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 100
4-1-3-1-4. توصیف.. 101
4-1-3-1-4-1. حس آمیزی.. 103
4-1-3-1-5. زبان. 104
4-1-3-1-5-1. طنز. 104
4-1-3-1-6. زمانِ روایت.. 105
4-1-3-2. مولفه­های خاطره در روایت خانه­ی مادربزرگ 106
4-1-3-2-1. عینیت.. 106
4-1-3-2-2. مکان. 106
4-1-3-1-3. شخصیت.. 107
4-1-3-3. تحلیل نهایی این روایت.. 107
4-1-5. خدمتکار(98-138) 108
4-1-5-1. مولفه­های داستانی در روایت خدمتکار . 108
4-1-5-1-1. پیرنگ.. 108
4-1-5-1-2. شخصیت­پردازی.. 109
4-1-5-1-3. گفت­وگو. 109
4-1-5-1-4. راوی وشیوه­ی روایت.. 111
4-1-5-1-5. توصیف.. 112
4-1-5-1-6. زمانِ روایت.. 113
4-1-5-2. مولفه­های خاطره در روایت خدمتکار . 113
4-1-5-2-1. عینیت.. 113
4-1-5-3. تحلیل نهایی این روایت.. 114
4-1-6. مادام گرگه(140-156) 115
4-1-6-1. مولفه­های داستانی در روایت مادام گرگه . 115
4-1-6-1-1. پیرنگ.. 115
4-1-6-1-2. راوی و شیوه­ی روایت.. 115
4-1-6-1-3. توصیف.. 116
4-1-6-1-4. زبان. 117
4-1-6-1-5. زمانِ روایت.. 118
4-1-6-2. مولفه­های خاطره در روایت مادام گرگه . 118
4-1-6-2-1. عینیت.. 118
4-1-7. خانه­ای در آسمان (158-179) 119
4-1-8. عادت­های غریب آقای الف در غربت (182-231) 120
بخش دوم: بررسی کتاب دو دنیا . 121
4-2-1. اولین روز (9-27) 121
4-2-1-1. مولفه­های داستانی در روایت اولین روز . 121
4-2-1-1-1. پیرنگ.. 121
4-2-1-1-2. راوی و شیوه­ی روایت.. 122
4-2-1-1-3. توصیف.. 124
4-2-1-1-4. زمانِ روایت.. 125
4-2-1-2. مولفه­های خاطره در روایت اولین روز . 125
4-2-1-2-1. عینیت.. 125
4-2-1-3. تحلیل نهایی این روایت.. 126
4-2-2. خانم­ها (29-61) 127
4-2-2-1. مولفه­های داستانی در روایت خانم­ها . 127
4-2-2-1-1. پیرنگ.. 127
4-2-2-1-2. شخصیت­پردازی.. 129
4-2-2-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 132
4-2-2-1-4. توصیف.. 132
4-2-2-1-5. نمادپردازی اسمی.. 133
4-2-2-1-6.زبان. 133
4-2-2-1-6-1. نام آواها 133
4-2-2-1-6-2. طنز. 134
4-2-2-1-7. زمانِ روایت.. 134
4-2-2-2. مولفه­های خاطره در روایت خانم­ها . 134
4-2-2-2- 1. عینیت.. 134
4-2-2-2-2. زمان. 135
4-2-2-3. تحلیل نهایی این روایت.. 135
4-2-3. آن سوی دیوار(65-92) 136
4-2-3-1. مولفه­های داستانی در روایت آن سوی دیوار 136
4-2-3-1-1. پیرنگ.. 136
4-2-3-1-2. شخصیت­پردازی.. 137
4-2-3-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 138
4-2-3-1-4. توصیف.. 138
4-2-3-1-4-1. تشبیه. 139
4-2-3-1-4-2. تشخیص... 139
4-2-3-1-5. نمادپردازی اسمی.. 140
4-2-3-1-6. زبان. 140
4-2-3-1-6-1. نام آواها 140
4-2-3-1-6-2. طنز. 140
4-2-3-1-7. زمانِ روایت.. 142
4-2-3-2. مولفه­های خاطره در روایت آن سوی دیوار . 142
4-2-3-2-1. عینیت.. 142
4-2-3-3. تحلیل نهایی این روایت.. 142
4-2-4. گل­های شیراز(93-126) 143
4-2-4-1. مولفه­های داستانی در روایت گل­های شیراز . 143
4-2-4-1-1. پیرنگ.. 143
4-2-4-1-2. شخصیت­پردازی.. 144
4-2-4-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 146
4-2-4-1-4. توصیف.. 147
4-2-4-1-5. زمانِ روایت.. 148
4-2-4-2. مولفه­های خاطره در روایت گل­های شیراز . 149
4-2-4-2-1. عینیت.. 149
4-2-4-2-2. زمان. 149
4-2-4-2-3. مکان. 150
4-2-4-3. تحلیل نهایی این روایت.. 150
4-2-5. فرشته­ها (127-170) 151
4-2-5-1. مولفه­های داستانی در روایت فرشته­ها . 151
4-2-5-1-1. پیرنگ.. 151
4-2-5-1-2. شخصیت­پردازی.. 152
4-2-5-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 154
4-2-5-1-4. زبان. 155
4-2-5-1-5. طنز. 156
4-2-5-1-6. زمانِ روایت.. 156
4-2-5-2. مولفه­های خاطره در روایت فرشته­ها . 157
4-2-5-2-1. عینیت.. 157
4-2-5-2-2. مکان. 158
4-2-5-2-3. شخصیت.. 158
4-2-5-3. تحلیل نهایی این روایت.. 159
4-2-6. پدر (171-202) 160
4-2-6-1. مولفه­های داستانی در روایت پدر . 160
4-2-6-1-1. پیرنگ.. 160
4-2-6-1-2. شخصیت­پردازی.. 161
4-2-6-1-3. راوی و شیوه­ی روایت.. 162
4-2-6-1-4. توصیف.. 162
4-2-6-1-4-1. تشبیه. 163
4-2-6-1-4-2. فضاسازی.. 164
4-2-6-1-5. زمانِ روایت.. 165
4-2-6-2. مولفه­های خاطره در روایت پدر . 165
4-2-6-2-1. عینیت.. 165
4-2-6-2-2. مکان. 166
4-2-6-3. تحلیل نهایی این روایت.. 166
4-2-7. آخرین روز (203-215) 167
فصل پنجم: نتیجه­گیری
پیوست.. 172
منابع و مآخذ. 176روایت‌شناسی


داستان


خاطره


خاطره داستان


خاطره‌های پراکنده و دودنیا


گلی ترقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقيق پيرامون بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی فرمتdoc

تحقیق؛. شناي پروانه

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازماندهی مواد کتابخانه ای 2: رده بندی در 170 اسلاید

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد -17 اسلاید

پاورپوینت درمورد حرکت شتابدار

دانلود پاورپوینت پیدایش و تکامل صنعت عکاسی

تحقیق در مورد شرکت بازیاب کویر شرق

دانلود تحقیق پژوهشی در دستور زبان فارسی

دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با کشور اتریش

دانلود مقاله فهرست اساطير و شاعران